تصفح

Fondazione Artos
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

10/10/2022     Pre-Post scuola
PRE-POST 2022-2023

Si avvisa che riaprono le iscrizioni al servizio PRE-POST 2022-2023

12/09/2022     Pre-Post scuola
RIATTIVAZIONE SERVIZIO PRE-POST

Si avvisa che è stata aperta l'iscrizione al servizio PRE-POST scuola dal 12/09/22 al 18/09/22

14/07/2022     Pre-Post scuola
PRE-POST 2022-2023

Si avvisa che riaprono le iscrizioni al servizio PRE-POST 2022-2023 dal 18/07 al 31/08

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى